Odpady Przemysłowe

Przedsiębiorstwo GreenTech zajmuje się wykonywaniem profesjonalnych usług wywozu odpadków poprodukcyjnych. Odbieramy odpady przemysłowe od klientów komercyjnych i instytucjonalnych z terenu Bolesławca oraz Legnicy. Wśród wywożonych przez nas towarów znajdują się m.in.:

 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania,
 • metale,
 • masa celulozowa,
 • papier oraz tektura,
 • drewno i płyty MDF,
 • makulatura,
 • skóry naturalne,
 • tekstylia i tkaniny,
 • tłuszcze oraz woski,
 • rozpuszczalniki organiczne,
 • substancje niebezpieczne,
 • sorbenty i osady pofiltracyjne,
 • farby, lakiery i szlamy,
 • wyroby żeliwne,
 • oleje silnikowe i hydrauliczne,
 • płyny hamulcowe,
 • transformatory oraz kondensatory,
 • baterie i termometry rtęciowe,
 • gruz ceglany i betonowy,
 • materiały konstrukcyjne z azbestu,
 • urządzenia wypełnione freonem.

Jesteśmy obecni na rynku od 2007 roku i mamy duże doświadczenie w profesjonalnej gospodarce śmieciami pochodzącymi z działalności przemysłu. Dysponujemy specjalistycznymi samochodami ciężarowymi wyposażonymi w dedykowane pojemniki oraz kontenery do przewozu niebezpiecznych i toksycznych odpadków. Zajmujemy się pełną obsługą logistyczną klienta.

Odbiór odpadów przemysłowych – Legnica i Bolesławiec

Usługi odbioru odpadów przemysłowych na terenie Legnicy i Bolesławca realizujemy z zachowaniem najwyższych standardów higieny oraz ochrony środowiska naturalnego. Możesz nam powierzyć wywóz towarów zużytych klasyfikowanych jako łatwopalne, toksyczne czy niebezpieczne. Zajmujemy się transportem i neutralizacją kwasów oraz metali ciężkich, a także azbestowych pokryć dachowych, odpadków podatnych na korozje, a także wysoce reaktywnych chemicznie.

Nasza firma oferuje kompleksową, pełną obsługę w zakresie odbioru śmieci pochodzących z przemysłu. Zapewniamy niezbędne zasoby ludzkie, a także pojemniki, kontenery oraz sprzęt potrzebny do załadunku, jak i rozładunku transportu w docelowym miejscu. Usługi wykonujemy z użyciem specjalistycznych, homologowanych pojazdów ciężarowych. Jeżeli szukasz profesjonalnego wykonawcy odbiorów odpadów przemysłowych z rejonu Bolesławca lub Legnicy, to zdecydowanie powinieneś skorzystać z naszej oferty!

Pełną specyfikację odbieranych przez naszą firmę odpadów znajdą Państwo w TABELI PONIŻEJ

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

02

 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01

 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 04

 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 10

 Odpady metalowe

03

 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

03 03

 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01

 Odpady z kory i drewna

03 03 07

 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08

 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 99

 Inne niewymienione odpady

04

 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 02

 Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 09

 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14*

 Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

04 02 15

 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 16*

 Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17

 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 21

 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80

 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99

 Inne niewymienione odpady

07

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 02

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 13

 Odpady tworzyw sztucznych

07 02 80

 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99

 Inne niewymienione odpady

07 06

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 01*

 Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 03*

 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 04*

 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 07*

 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08*

 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09*

 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10*

 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 81

 Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99

 Inne niewymienione odpady

08

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

08 01

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

08 01 11*

 

 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12

 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13*

 Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14

 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 17*

 Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18

 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 21*

 Zmywacz farb lub lakierów

08 01 99

 Inne niewymienione odpady

08 02

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

08 02 01

 Odpady proszków powlekających

08 02 02

 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 03

 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 99

 Inne niewymienione odpady

08 03

 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 12*

 Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13

 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 17*

 Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18

 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

10

 Odpady z procesów termicznych

10 09

 Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 80

 Wybrakowane wyroby żeliwne

10 12

 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)

10 12 01

 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03

 Cząstki i pyły

10 12 05

 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06

 Zużyte formy

10 12 08

 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 09*

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10

 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione

w 10 12 09

10 12 11*

 Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12

 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13

 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99

 Inne niewymienione odpady

11

 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 01

 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 05*

 Kwasy trawiące

11 01 08*

 Osady i szlamy z fosforanowania

11 01 09*

 Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10

 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11*

 Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 12

 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

12

 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01

 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 01

 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02

 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03

 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04

 Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05

 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06*

 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07*

 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08*

 Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09*

 Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10*

 Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12*

 Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13

 Odpady spawalnicze

12 01 14*

 Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15

 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 16*

 Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17

 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18*

 Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)

12 01 19*

 Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20*

 Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21

 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99

 Inne niewymienione odpady

12 03

 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

12 03 01*

 Wodne ciecze myjące

12 03 02*

 Odpady z odtłuszczania parą

13

 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

13 01

 Odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 01*

 Oleje hydrauliczne zawierające PCB

13 01 04*

 Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05*

 Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 09*

 Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 10*

 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11*

 Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

 Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*

 Inne oleje hydrauliczne

13 02

 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 04*

 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05*

 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06*

 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

 Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 05

 Odpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 01*

 Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02*

 Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03*

 Szlamy z kolektorów

13 05 06*

 Olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07*

 Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08*

 Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 07

 Odpady paliw ciekłych

13 07 01*

 Olej opałowy i olej napędowy

13 07 02*

 Benzyna

13 07 03*

 Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

13 08

 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach

13 08 99*

 Inne niewymienione odpady

15

 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01

 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01

 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

 Opakowania z drewna

15 01 04

 Opakowania z metali

15 01 05

 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

 Opakowania ze szkła

15 01 09

 Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*

 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02

 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02*

 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03

 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16

 Odpady nieujęte w innych grupach

16 01

 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03

 Zużyte opony

16 01 06

 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 07*

 Filtry olejowe

16 01 08*

 Elementy zawierające rtęć

16 01 09*

 Elementy zawierające PCB

16 01 10*

 Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11*

 Okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12

 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13*

 Płyny hamulcowe

16 01 14*

 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

16 01 15

 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16

 Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17

 Metale żelazne

16 01 18

 Metale nieżelazne

16 01 19

 Tworzywa sztuczne

16 01 20

 Szkło

16 01 21*

 Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,

16 01 13 i 16 01 14

16 01 22

 Inne niewymienione elementy

16 01 99

 Inne niewymienione odpady

16 02

 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 09*

 Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10*

 Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11*

 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12*

 Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13*

 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

 Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 16

 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03

 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

16 03 03*

 Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04

 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05*

 Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06

 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 06

 Baterie i akumulatory

16 06 01*

 Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

 Baterie zawierające rtęć

16 06 04

 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05

 Inne baterie i akumulatory

16 06 06*

 Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07

 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

16 07 08*

 Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09*

 Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99

 Inne niewymienione odpady

16 10

 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania

16 10 01*

 Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02

 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03*

 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne

16 10 04

 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

16 80

 Odpady różne

16 80 01

 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

17

 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01

 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01

 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

 Gruz ceglany

17 01 03

 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*

 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07

 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

 Inne niewymienione odpady

17 02

 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

 Drewno

17 02 02

 Szkło

17 02 03

 Tworzywa sztuczne

17 02 04*

 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03

 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 03*

 Smoła i produkty smołowe

17 03 80

 Odpadowa papa

17 04

 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01

 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

 Aluminium

17 04 03

 Ołów

17 04 04

 Cynk

17 04 05

 Żelazo i stal

17 04 06

 Cyna

17 04 07

 Mieszaniny metali

17 04 09*

 Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10*

 Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11

 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05

 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 03*

 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04

 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05*

 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06

 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07*

 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08

 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06

 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 01*

 Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03*

 Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04

 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08

 Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 08 01*

 Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02

 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione

w 17 08 01

17 09

 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 03*

 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04

 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19

 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 01

 

 Odpady z termicznego przekształcania odpadów

19 01 02

 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 10

 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

19 10 01

 Odpady żelaza i stali

19 10 02

 Odpady metali nieżelaznych

19 12

 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

19 12 01

 Papier i tektura

19 12 02

 Metale żelazne

19 12 03

 Metale nieżelazne

19 12 04

 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05

 Szkło

19 12 06*

 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07

 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08

 Tekstylia

19 12 09

 Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10

 Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11*

 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12

 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20

 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01

 Papier i tektura

20 01 02

 Szkło

20 01 10

 Odzież

20 01 11

 Tekstylia

20 01 15*

 Alkalia

20 01 23*

 Urządzenia zawierające freony

20 01 33*

 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)